Skip to Content
United States of America Flag

Yon sit entènèt ofisiyèl pou gouvènman Etazini an

Tribinal la Fèmen Jodi a
Itilize EOIR nan Estati Kat Operasyonèl pou tyeke estati aktyèl fonksyònman tribinal imigrasyon yo.

Biro Ekzekitif Pou Ekzaminen Imigrasyon

RESPONDENT ACCESS

Aksè Pou Repondan EOIR lan pèmèt ou depoze papye demann nan tribinal imigrasyon avèk nan Chanm de Rekou Imigrasyon.

Byenveni

Pou kapab resevwa avi sou ka ou, epi tou pou ranpli kondisyon ajans lan mande, ou fèt pou ou avèti EOIR lan si genyen ankenn chanjman nan enfòmasyon de kontak ou nan lespas de senk jou de travay apati de lè chanjman an fèt. Tanpri, klike sou “Depoze Fòmilè EOIR” ( “File EOIR Forms”) anba an, epi siyv direktiv nan fòmilè an pou ou kapab avèti tribinal imigrasyon oubyen Chanm de Rekou Imigrasyon si genyen nenpòt ki chanjman nan enfòmasyon de kontak ou sètadi Koòdone ou.