Skip to Content
United States of America Flag

ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹਨ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ EOIR ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਫਤਰ

RESPONDENT ACCESS

ਈਓਆਈਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਹਾਨੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਓਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ੍ਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈI

ਸਵਾਗਤ

ਤੋਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਏਜਨ੍ਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ,  ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋ ਪੰਜ ਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੋਹਾਨੂ EOIR ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ I  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ "File EOIR Forms" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਓਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ੍ਸ ਨੂ ਤੋਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਯੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋI

ਸਵੈ-ਮਦਦ ਓਪ੍ਕਰਨ

EOIR ਫਾਰਮ ਭਰੋ

plus icon

EOIR ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ I ਐਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ EOIR ਨੂ ਤੋਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਨਿਯਤ ਸੁਨਵਾਈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਯਾ BIA ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ I

ਲਭਣ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਤੋਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਓਨ੍ਲਾਈੰਨ ਸਾਧਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (ICOR) ਸ੍ਪੈਨਿਸ਼, ਹੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੀਓਲ, ਪੋਰਤਾਗੀਸ, ਚਾਯੀਨੀਸ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈI 


ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕ | 20 ਨਵੰਬਰ 2021

ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਰਿਏ EOIR-33 ਓਨ੍ਲਾਈੰਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI